Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 20-01-2022

Onderscheid hexagonen met en zonder (naderende) overbelasting

In AERIUS Register vindt de boekhouding van depositieruimte plaats. De hexagonen waarop registratie plaatsvindt, zijn de (naderende) overbelaste hexagonen’ (zie ook Gebruik hexagonen in AERIUS). Deze set is een subset van de relevante hexagonen (zie Bepalen relevante hexagonen). Deze factsheet beschrijft het onderscheid tussen hexagonen waar wél en hexagonen waar géén sprake is van een (naderende) overbelasting op het gebied van stikstof.

Hexagonen zijn relevant als zij aangewezen stikstofgevoelige habitattypen en of leefgebieden bevatten. Om te bepalen of een hexagoon (naderend) overbelast is wordt er gekeken naar de ‘Kritische Depositie Waarde’ (KDW) van het betreffende habitattype of leefgebied. De KDW is gedefinieerd als de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van een habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie. Als meerdere habitattypen in een hexagoon voorkomen, wordt de strengste KDW maatgevend bij de bepaling van (nadere) overbelasting.

Vanaf 70 mol onder de KDW is een hexagoon (naderend) overbelast. Daaronder is er geen sprake van een naderende overbelasting. De buffer van 70 mol onder de KDW is aangehouden om het risico te verkleinen dat door nieuwe initiatieven de totale depositie boven de KDW uitkomt en er dus het risico bestaat dat alsnog de kwaliteit van een habitat zou kunnen verslechteren.

Voor de (naderend) overbelaste hexagonen wordt in het Stikstofregistratiesyteem (SSRS)– een beperkte hoeveelheid depositieruimte beschikbaar gesteld voor nieuwe ontwikkelingen en uitbreiding van bestaande projecten. Deze depositieruimte is het effect van genomen maatregelen die de stikstofdepositie verminderen.

Voor hexagonen waar geen (naderende) overbelaste situatie is, worden niet getoetst in AERIUS Register als nieuwe economische ontwikkelingen worden beoordeeld. Er wordt voldoende ruimte veronderstelt zonder dat dit negatieve gevolgen voor de natuur zal opleveren. Bij actualisatie van de totale depositie wordt wel opnieuw beoordeeld of hexagonen (naderend) overbelast zijn en mogelijk in de toekomst moeten worden getoetst bij nieuwe economische ontwikkelingen.

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
715-4279
Voor
  • Register
Type
Methodiek
Versie