Let op: dit is niet een actuele versie
Actuele versie: 13-01-2022

Achtergronddepositie Natura 2000-gebieden

In het kort
AERIUS Calculator 2019 toont een kaart met achtergronddeposities binnen de Natura 2000-gebieden. Deze depositie gaat over het jaar 2018. Het kiezen van een ander zichtjaar heeft geen invloed op de in Calculator getoonde achtergronddeposities.

Deze kaart is tot stand gekomen door depositie te berekenen op basis van de ruimtelijke verdeling van depositie 2015, emissietotalen uit 2015 en 2017 en metingen over 2018. Op het moment van opstellen van deze kaart waren dit de meest actuele beschikbare gegevens. De uitgangspunten en deposities zijn in beginsel gelijk aan hetgeen is toegepast voor de GDN-kaarten over 2018 die in maart 2019 door het RIVM zijn gepubliceerd.

Depositie uit Nederlandse bronnen
Depositie als gevolg van emissies van ammoniak en stikstofoxiden van Nederlandse bronnen is berekend per broncategorie op basis van emissies uit de Emissieregistratie en hun ruimtelijke verdeling over 2015. Uitzondering hierop zijn stalemissie in de landbouw en emissie van het hoofdwegennet, deze zijn geografisch verfijnder doorgerekend. Deze depositie over 2015 is geschaald naar 2017 op basis van emissietotalen per broncategorie per stof. Uitzondering hierop is het hoofdwegennet, waarvan reeds gegevens over 2017 beschikbaar zijn.

Voor het vaststellen van de depositie door Nederlandse bronnen is in de basis de volgende werkwijze gehanteerd:

 1. Per broncategorie en per stof (NOx en NH3) is de totale emissie in 2015 vastgesteld.
 2. Op basis van de Emissieregistratie is per broncategorie en per stof (NOx en NH3) de totale emissie in 2017 vastgesteld.
 3. De uitkomst van 2 is gedeeld op de uitkomst van 1. Het resultaat is een schalingsfactor per broncategorie. Enkele broncategorieën zijn in 2017 anders dan in 2015. Voor deze categorieën zijn specifieke schalingsfactoren berekend.
 4. De depositiebijdrage per hexagoon per broncategorie in 2015 is vermenigvuldigd met de onder 3 afgeleide schalingsfactor. Het resultaat is een depositiebijdrage per hexagoon per broncategorie in 2017. Tenslotte zijn de verschillende bronbijdrages gesommeerd, met als resultaat de totale depositie per hexagoon.

 

Buitenlandse bijdragen
Emissie uit het buitenland draagt ook bij aan de deposities in Nederland. De buitenlandse bijdrages zijn berekend op basis van een emissieprognose voor 2017.

Kalibratie op basis van metingen
De voor 2017 vastgestelde deposities (som geschaalde depositie uit Nederlandse en buitenlandse bronnen, zoals hierboven beschreven) worden gekalibreerd aan de metingen van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) over 2018. Deze kalibratie is uitgevoerd op basis van de methode die ook wordt gehanteerd voor het maken van de jaarlijkse GCN/GDN kaarten.

De correctie bestaat uit 1) correctie droge NH3 depositie en 2) een correctie natte NH3 en NOy.

Voor de correctie op de droge NH3 depositie zijn de volgende stappen doorlopen:

 1. De gemeten gemiddelde NH3 concentratie in 2018 is gedeeld door de berekende gemiddelde NH3 concentraties voor 2017.
 2. De resulterende verhouding is vervolgens vermenigvuldigd met de deposities in de GDN-kaart voor 2017 die zijn vastgesteld op een resolutie van 1x1 km. Het resultaat is een landsdekkende kaart met deposities (1x1 km) die gekalibreerd zijn aan gemeten droge NH3 depositie.
 3. Het verschil tussen de niet en wel gekalibreerde GDN-kaart voor 2017 is vervolgens vertaald naar een correctie per hexagoon (in mol/ha/jaar).

 

De correctie voor NOy en natte NH3 bedraagt samen +81 mol per hectare per jaar en is voor alle hexagonen gelijk.

 

 

 

 

Gerelateerde factsheets

Factsheet

Factsheet
736-4022
Voor
 • Calculator
 • Scenario
 • Connect
 • Monitor
Type
Methodiek
Versie